Photo

Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Θεία Εξομολόγηση - Ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία αφέσεως των αμαρτιών: "Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται" (Ιωάννη 20, 23)


BLACK & WHITE - ORTHODOXYΘεία Εξομολόγηση

Ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία αφέσεως των αμαρτιών:

Ιωάννη 20, 21-23:

"21 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπτῳ ὑμᾶς. 
22 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, 
23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάννη 20, 21-23:

"21 Kαι ξανά ο Iησούς είπε σ’ αυτούς: Eιρήνη σε σας· όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλλω εσάς. 22 Kαι μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς, και τους λέει: Λάβετε Πνεύμα Άγιο. 23 Aν τις αμαρτίες κάποιων συγχωρέσετε, είναι σ’ αυτούς συγχωρεμένες· αν κάποιων τις κρατάτε, είναι κρατημένες".

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Ιερεμία 7, 9: Περί κλοπής, μοιχείας, ψευδορκίας και ειδωλολατρείας


SAINTS OF MY HEARTΟ  Άγιος Πρόφητης Ιερεμίας μας λέει να μην πέφτουμε στις αμαρτίες του φόνου, της μοιχείας, της κλοπής, της ψευδορκίας και της λατρείας ψεύτικων θεών:

Ιερεμία 7, 9: "Καὶ φονεύετε καὶ μοιχᾶσθε καὶ κλέπτετε καὶ ὀμνύετε ἐπ' ἀδίκῳ καὶ θυμιᾶτε τῇ Βάαλ καὶ ἐπορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐκ οἴδατε, τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιερεμία 7, 9: "Καὶ ἐὰν συνεχίσετε νὰ φονεύετε, νὰ μοιχεύετε, νὰ κλέπτετε, νὰ ψευδορκῆτε καὶ νὰ ἐπιορκῆτε, νὰ προσφέρετε θυμίαμα εἰς τὸν εἰδωλολατρικὸν θεὸν Βάαλ καὶ γενικῶς νὰ τρέχετε πρὸς τιμωρίαν καὶ καταστροφήν σας πίσω ἀπὸ ξένους θεούς, θεοὺς εἰδωλολατρικούς, τοὺς ὁποίους δὲν εἴχατε γνωρίσει προηγουμένως".

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Να πράτουμε αγαθά έργα προς όλους - Γαλάτας 6, 10: "Ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας"


ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ


Να πράτουμε αγαθά έργα προς όλους:

Γαλάτας 6, 10: "Ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκίους τῆς πίστεως".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Γαλάτας 6, 10: "Λοιπόν, ἕως ὅτου ἔχομεν καιρόν, τώρα ποὺ εὑρισκόμεθα εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν, ἂς πράττωμεν μὲ προθυμίαν τὰ ἀγαθὰ ἔργα πρὸς ὅλους, μάλιστα δὲ πρὸς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν, μᾶς ἔγιναν οἰκεῖοι καὶ ἀδελφοί".

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Ιωάννη 14, 16: "Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα" - Αιώνια, Μία Εκκλησία - Όχι νέα ίδρυση Εκκλησίας - Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, μένει αιώνια στην Εκκλησία


FAITHBOOK - ORTHODOXYΗ Εκκλησία ιδρύθηκε επίσημα την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε ο Παράκλητος-το Άγιο Πνεύμα, το 33 μ.Χ., η Οποία θα υπάρχει αιώνια.

Το Άγιο Πνεύμα όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη μένει αιωνίως στην Εκκλησία (Ιωάν. 14, 16-17):

Ιωάννη 14, 16: "Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ιωάννη 14, 16: "Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως".

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Όχι νέα ίδρυση Εκκλησίας - Η πίστη παραδώθηκε στους πιστούς μιά για πάντα, άπαξ διά παντός - "Ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει" (Ιούδα 1, 3)


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΌχι νέα ίδρυση Εκκλησίας. Η πίστη παραδώθηκε στους πιστούς μιά για πάντα, άπαξ διά παντός (Ιούδα 1, 3):

Ιούδα 1,3: "Ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ιούδα 1,3: "Να αγωνίζεσθε με δύναμιν και επιμονήν υπέρ της πίστεως, η οποία άπαξ δια παντός έχει παραδοθή στους Χριστιανούς".

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Ματθαίου 4, 5-7: Οι Προτεστάντες παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή απομονώνοντας συγκεκριμένα εδάφια όπως ο διάβολος στους 3 πειρασμούς του Χριστού


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


Οι Προτεσταντικές ομάδες-αιρέσεις παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή απομονώνοντας συγκεκριμένα αγιογραφικά χωρία (=εδάφια), όπως ο διάβολος στους 3 πειρασμούς του Χριστού (Ματθ. 4:5-7) που χρησιμοποίησε τον Ψαλμό 90 [91 μασ.]:11-12 παρερμηνεύοντάς τον και ο Χριστός του απάντησε με το Δευτερονόμιο 6:16.

Η σωστή ερμηνεία του Ψαλμού 90[91]:11-12 βγαίνει μόνο αν συνδιαστει και με το Δευτερονόμιο 6:16. Αν απομονόσουμε το εδάφιο Ψαλμ. 90[91]:11-12 τότε θα βγάλουμε άλλο νόημα όπως έκανε ο διάβολος.

Ματθαίου 4, 5-7:

"5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ

6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 4, 5-7:

"5 Τοτε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος και δια του αέρος τον φέρνει εις την αγίαν πόλιν, την Ιερουσαλήμ, και τον τοποθετεί στο άκρο της στέγης του ναού του Σολομώντος.

6 Και λέγει προς αυτόν· “εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου κάτω· διότι είναι γραμμένον, ότι ο Θεός θα δώση εντολήν στους αγγέλους προς χάριν σου και αυτοί θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των αμέσως με προσοχήν, μήπως τυχόν και κτυπήση το πόδι σου προς κάποιον λίθον. (Τα δε πλήθη, που είναι συγκετρωμένα εις τας αυλάς του ναού, θα ίδουν το θαύμα και θα πιστεύσουν)”.

7 Απάντησεν εις αυτόν ο Ιησούς· “είναι επίσης γραμμένον· Δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις κίνδυνον, δια να δικιμάσης τον Θεόν” (και να πεισθής τάχα με χειροπιαστά γεγονότα, ότι πράγματι σε αγαπά και σε προστατεύει)".


Ορθοδοξία

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Ο Χριστός είναι Απόστολος και Αρχιερέας: "Κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν" (Εβραίους 3, 1)


TEXTS - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΜε βάση το Εβραίους 3,1 όπως ο Χριστός είναι Απόστολος και Αρχιερέας έτσι και οι Απόστολοι και οι μετέπειτα διάδοχοί τους είναι Απόστολοι και Αρχιερείς.

Εβραίους 3,1: "Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Εβραίους 3,1: "Γι᾽ αυτό, άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, κατανοήστε
τον απόστολο και αρχιερέα τής ομολογίας μας, τον Iησού Xριστό".

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Αλάθητο της Εκκλησίας - Ἐφεσίους 3, 10: «Ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διά τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσίους 3, 10)


WALKING BY THE SEA - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαἈλάθητο τῆς Ἐκκλησίας - Διά της Εκκλησίας γίνεται γνωστή η πολυποίκιλη σοφία του Θεού:

«Ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διά τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσίους 3, 10).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

"Διὰ νὰ γνωρισθῇ τώρα εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας εἰς τὰ ἐπουράνια, διὰ τῆς ἐκκλησίας, ἡ πολυποίκιλη σοφία τοῦ Θεοῦ" (Εφεσίους 3, 10).

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Ομιλία Α´ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (+407)


ORTHODOXY IS LOVEΟμιλία Α´ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (+407)

1. Ἔπρεπε βέβαια ἐμεῖς νά μή ἔχωμεν ἀνάγκην ἀπό τήν βοήθειαν τῶν γραμμάτων ἀλλά νά παρουσιάζωμεν τόσον καθαρόν βίον, ὥστε ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος νά λαμβάνῃ τήν θέσιν βιβλίων διά τάς ψυχάς μας, καί ὅπως αὐτά ἔχουν γραφῆ μέ μελάνην, ἔτσι καί αἱ καρδίαι μας νά ἔχουν γραφῆ μέ τό Πνεύμα. Ἀφοῦ ὅμως ἀπεκρούσαμεν τήν χάριν αὐτήν, ἄς ἀποδεχθοῦμεν τουλάχιστον τό «δεύτερον ταξίδι»(1).

Ὅτι τό πρῶτον ἦτο καλύτερον, μᾶς τό ἐφανέρωσεν ὁ Θεός καί μέ ὅσα εἶπε καί μέ ὅσα ἔκαμε. Διότι καί μέ τόν Νῶε καί τόν Ἀβραάμ καί τούς ἀπογόνους ἐκείνου καί μέ τόν Ἰώβ, καί μέ τόν Μωυσῆ ἀκόμη, δέν ἐπεκοινωνοῦσε μέ γράμματα ἀλλ' ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως, ἐπειδή εὕρισκε τόν νοῦν των καθαρόν.

Ὅταν ὅμως ὅλος ὁ Ἰουδαϊκός λαός ἔπεσεν εἰς τόν πυθμένα κυριολεκτικά τῆς κακίας, τότε πλέον χρησιμοποιοῦνται τά γράμματα καί αἱ πλάκες καί ἡ ὑπενθύμισις πού αὐτά παρέχουν. Τοῦτο ὄχι μόνον εἰς τούς ἁγίους τῆς Παλαιᾶς ἀλλά τό βλέπει κανείς νά γίνεται καί εἰς τούς ἁγίους τῆς Καινῆς. Ἀκόμη καί εἰς τούς ἀποστόλους δέν ἔδωσε τίποτε γραπτόν ὁ Θεός ἀλλά ὑπεσχέθη ὅτι θά δώσῃ εἰς αὐτούς τήν χάριν τοῦ Πνεύματος καί ὄχι γραπτά.

Λέγει· «Ἐκείνος γάρ ἀναμνήσει ὑμᾶς ταῦτα»(Ιω. 14, 26). Καί διά νά ἐννοήσῃς ὅτι τοῦτο ἦτο πολύ καλύτερον, ἄκουσε τί λέγει διά τοῦ στόματος τοῦ προφήτου. «Διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην καινήν, διδούς νόμους μου εἰς διάνοιαν αὐτῶν, καί ἐπί καρδίας γράψω αὐτούς, καί ἔσονται πάντες διδακτοί Θεοῦ»(Ιερ. 38, 31-33).

Καί ὁ Παῦλος θέλων νά δείξῃ αὐτήν τήν ὑπεροχήν ἔλεγεν ὅτι «ἐλάβαμεν νόμους ὄχι εἰς λιθίνας πλάκας ἀλλά εἰς τάς σαρκίνας πλάκας τῆς καρδίας»(Β΄ Κορ. 3,3). Ἐπειδή ὅμως μέ τό πέρασμα τοῦ καιροῦ oἱ νόμοι ἔσβησαν ἄλλοι ἐξ αἰτίας ἀλλαγῆς πεποιθήσεων, ἄλλοι λόγω τρόπου ζωῆς, ἐχρειάσθη πάλιν ἡ ὑπόμνησις μέ γράμματα.Στοχάσου λοιπόν πόσον μέγα κακόν εἶναι ἐμεῖς πού ὠφείλαμεν νά ζοῦμεν βίον καθαρόν, ὥστε νά μήν ἔχωμεν καμμίαν ἀνάγκην γραμμάτων ἀλλά νά προσφέρωμεν εἰς τό πνεῦμα ἀντί βιβλίων τάς καρδίας μας, ἐμεῖς oἱ ἴδιοι, ἀφοῦ ἐχάσαμεν ἐκείνην τήν τιμήν καί ἤλθαμεν εἰς τήν ἀνάγκην τῶν γραμμάτων, νά μή χρησιμοποιοῦμεν ὀρθῶς οὔτε αὐτό τό δεύτερον φάρμακον.

Διότι ἄν ἦτο κατηγορία τό νά χρειασθοῦμεν τά γράμματα καί νά μή σύρωμεν εἰς ἡμᾶς τήν χάριν τοῦ Πνεύματος, σκέψου πόσον μεγάλη κατηγορία εἶναι νά μή θέλωμεν νά ἐπωφεληθοῦμεν μήτε ἀπό τήν βοήθειαν αὐτήν, ἀλλά νά περιφρονοῦμεν τά γράμματα, σάν νά ἔχουν δοθή χωρίς λόγον καί σκοπόν καί νά ἐπισύρωμεν τήν τιμωρίαν μεγαλυτέραν. Διά

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Θεία Εξομολόγηση: "Καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν" (Ματθαίου 3, 6)


HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Η Θεία ΕξομολόγησηΘεία Εξομολόγηση:

"Καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν".


—Ματθαίου 3, 6

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 3, 6: "Και βαπτίζονταν απ’ αυτόν στον Iορδάνη, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους".